Duurzaam renoveren

Op dit moment zijn we nog steeds in gesprek met Mitros. De grote vraag is vooral: wat is nu precies de marktwaarde van het gebouw.  Ondertussen denken we natuurlijk verder. Hoe gaan we renoveren als we ons gebouw gekocht hebben? We moeten de buitenschil volledig vernieuwen, waarom doen we het niet meteen goed en maken we er een heel duurzame woning van?

Om te weten wat dat betekent, een duurzaam gebouw, hebben we een hele avond gebrainstormd met een groep van wel twintig experts uit het netwerk van onszelf en van Energie-U.

Eén van hen, Kees Stap (voormalig directeur van Ecofys) hebben we gevraagd een advies op maat te schrijven. Dat advies heeft hij gisteren aan ons gepresenteerd. Met een paar interessante opties waar we uit moeten kiezen!

Reageer gerust.

Om te beginnen hier nog even het stukje over duurzaam renoveren uit ons businessplan:

Duurzame ambitie
Wij beschouwen de voorschriften als basisverplichting. Wij zouden zelf verder willen gaan en willen kiezen voor een zo duurzaam mogelijke renovatie. De volledige buitenschil en de installaties moeten toch worden vervangen, dit is een unieke kans om alles anders te doen en te experimenteren met maatregelen die bij een gewone verbouwing niet haalbaar zijn.
Duurzaamheid kan al snel een technische term worden. Maar het is voor ons vanaf het begin al een kernwaarde. Wij geloven dat we geroepen zijn om zorg te dragen voor de schepping die we van God hebben gekregen, om eenvoudig te leven en te delen met mensen dichtbij én ver weg. Dat kleurt onze visie op duurzaamheid.

Meer dan energie
Bij renoveren gaat dit dus om veel meer dan energie. Met onze architect onderzoeken we mogelijkheden tot hergebruik van materialen, gebruik van regenwater, een daktuin, fruitbomen achter het huis, manieren om apparaten te kunnen delen, enzovoorts. We onderzoeken ook hoe we de leefbaarheid kunnen vergroten, en het woonklimaat zodanig kunnen verbeteren dat we privacy en rust mogelijk maken in een drukke buurt waar het niet altijd makkelijk is.
Bij alles denken we bovendien na over de toekomstbestendigheid van het gebouw, de mogelijkheid om installaties en inrichtingen altijd te kunnen veranderen, zonder te hoeven slopen, als er nieuwe inzichten komen of bewoners die andere wensen hebben.
In het proces van verbouwen betekent duurzaamheid ook, in een wijk met veel werkloosheid, dat we zo veel mogelijk gebruik willen maken van arbeidskracht uit de wijk.

Hoge energie-ambitie
Dat neemt niet weg dat energie een van de urgentste vraagstukken is in de woningwereld op dit moment. Gezien de ecologische en geopolitieke gevolgen van fossiele brandstoffen willen we het gebruik daarvan zo veel mogelijk beperken. We hebben een hoge ambitie op dit vlak. Die houdt in: energiezuinig, gasloos en zo veel mogelijk hernieuwbaar.

Veilig en flexibel
We kunnen onze energieplannen niet bereiken zonder andere stakeholders. We weten welke richting we op willen, maar hoe snel we daarin vorderen hangt mede af van kosten, inkomsten, financiers, de gemeente en Mitros. Er zijn altijd onzekerheden. Daarom zorgen we ervoor dat de basiseisen, zoals Mitros ons meegeeft, altijd haalbaar blijven. Daar passen we ons proces op aan: we willen op zo’n manier renoveren dat er altijd ruimte blijft voor nieuwe inzichten en verbeteringen, maar dat het project niet wordt vertraagd als een onderdeel hapert. We gaan uit van het bestaande gebouw, met bestaande constructiemuren. We bouwen schachten en leidingkokers op zo’n manier dat zowel de basisplannen als de ambitieuze plannen daar in passen.

Oog voor low-tech
Sommige technische systemen zijn erg duur en ook niet zo geschikt voor bovenstaande benadering. Bovendien is er altijd een relatie tussen techniek en levensstijl. Een voorbeeld: sinds de komst van de spaarlamp laten mensen veel meer lampen branden, omdat het zo weinig kost, waarmee het totale energiegebruik toeneemt (Jerkins paradox). En als we de duurzame warmtepomp op ons balkon installeren, zou het kunnen gebeuren dat iedereen een droger koopt omdat er geen ruimte meer is om de was op te hangen.
We willen techniek gebruiken, maar op zo’n manier dat we flexibel blijven om te kunnen bijsturen. En op een manier waarbij de mens niet uit beeld verdwijnt. We willen elkaar juist stimuleren om zorg te dragen voor de natuur, ook al doen we dat niet perfect. We hoeven niet alles uit te besteden aan installaties die het voor ons oplossen. Soms zijn hi-tech-oplossingen toch niet zo ideaal, wanneer omstandigheden veranderen. We hebben oog voor meer low-tech-oplossingen.

Met deze ambitie in ons achterhoofd hebben we Kees Stap van het Energiepaleis de opdracht gegeven om een Maatwerkadvies voor ons gebouw op te stellen. Dat gaat alleen over de energievraag, dus niet over de andere aspecten van duurzaamheid. Kees Stap heeft verschillende scenario’s voor ons doorgerekend:

1. het basisscenario, zoals voorgeschreven door Mitros, met HRe-ketels en energielabel A; dit is een stuk duurzamer dan nu, door de isolatie en de zonnepanelen, maar niet gasloos en redelijk standaard verder.

2. een hogetemperatuurscenario, dat wel innovatief is maar verder toch ‘low-tech’, met convectiewarmte, waar eventueel een collectieve pelletketel of stadsverwarming een rol in kunnen spelen.

3. een lagetemperatuurscenario, dat je meer hi-tech zou kunnen noemen, met vloerverwarming, warmtepompen en warmteterugwinninginstallaties.

Het advies is klaar: Energiepaleis – Plan van aanpak Overhoop. Reacties zijn welkom!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *